תנאי שימוש

כללי:
הגישה והשימוש באתר זה ובמידע המוגש בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. גלישה באתר זה מהווה הסכמה חד משמעית לכל תנאי שימוש אלה והתחייבות לפעול על פיהם. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

הגבלת אחריות
אתר זה והמידע המוצג בו אינו מהווה יעוץ השקעות. אין לראות במידע המוצג באתר זה כהצעה, יעוץ או המלצה לרכוש, למכור או להחזיק בנכס פיננסי בכלל בנכס מסוים בפרט. הפרטים המופיעים באתר הינם חלקיים בלבד, ואין להתבסס עליהם למטרות השקעה או הוצאה כספית. ככלל, אין להסתמך על מידע כללי לבחינת השקעה כלשהי, ויש להתייעץ עם יועץ השקעות להתאמת השקעה לצרכי המשקיע. יתכן ולמדינות מסוימות הגבלות על הפצת מידע הנמצא באתר זה, ועל כן אין להוריד ולהפיץ מידע כלשהו מאתר זה בשום אופן. אין במידע המופיע באתר זה להוות הצעה או המלצה להשקעה. כל השקעה במוצר פיננסי, ובכלל זה מוצר מובנה וקרן נאמנות, המוזכר באתר זה, חייב להתבצע בכפוף לתשקיף ותוך הסתמכות על המידע הכלול בו, ואין להסתמך בשום אופן על המידע המופיע באתר זה. אמנם המידע המופיע באתר זה נלקח ממקורות הנחשבים לאמינים, אך אין ערובה שמידע זה מדויק או מלא, ואין להסתמך עליו בשום אופן. השימוש באתר זה ובמידע המופיע בו באחריות המשתמש בלבד. אשר על כן, המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, טענה ו/או פעולה המתייחסת למידע המופיע באתר זה, ובכלל זה בקשר עם שלמותו, דיוקו, אמינותו, נכונותו, עדכניותו ו/או התאמתו של המידע האמור לצורך מסוים. אבטחת מידע ושינויים בהוראות שימוש: הנך מסכים כי המידע באתר זה עשוי לשמש את KIMFO לצרכיה הפנימיים. הנך מסכים בזאת ומאשר לKIMFO לעשות שימוש במידע הנמסר על ידך ולשלוח לך חומר שיווקי. KIMFO שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש באתר מפעם לפעם וללא הודעה מראש, והנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. כל שינוי כאמור מחייב את גולשי האתר מרגע פרסומו באתר או מרגע קבלת הודעה בעניין בכל דרך אחרת, לפי המוקדם מביניהם.

תחום שיפוט:
השימוש באתר זה כפוף לחוקי מדינת ישראל, ללא התחשבות בהוראות המשפט הבינלאומי הפרטי, וכל תביעה ו/או הליך בקשר עם הנאמר באתר זה יוגש אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב. מובהר בזאת כי אין בנאמר בסעיף זה לקבוע את תחום השיפוט בקשר עם המוצרים המוזכרים באתר זה.

משפטי:
קמפו אסטרטגיות פיננסיות בע"מ ("קמפו") עוסקת בשיווק ולא בייעוץ השקעות, כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995. על מנת לספק ללקוחותיה מוצרים ושירותים פיננסיים מותאמים, קמפו יצרה שיתופי פעולה עם מגוון מוסדות פיננסיים מובילים בעולם, וביניהם Commerzbank, Tradition Securities & Futures OTC ו- Pictet & Cie. במסגרת שירותיה המותאמים לכל לקוח, עשויה קמפו להעדיף מוצרים פיננסיים של המוסדות הנ"ל. לקמפו הסדרים עם המוסדות הנ"ל המאפשרים לה לחלוק עמם עמלות המתקבלים בגין שיווק מוצרים פיננסיים (לרבות קרנות נאמנות ומוצרים מובנים).

זכויות יוצרים
אתר זה וכל הזכויות בו הינם בבעלותה המלאה של קמפו, ובכלל זה שם האתר ועיצובו. המידע המופיע באתר וכל תוכנו שייך לקמפו או בשימוש של קמפו תחת הרשאה של גוף שלישי. אין להעתיק את המידע המופיע באתר, לשכפלו, להפיצו, למכרו, לשנותו או למסחרו בכל צורה שהיא (אלקטרונית, מכנית או בכל אמצעי אחר), ללא אישור מפורש מראש ובכתב מקמפו.